26.4.2020

Lapin­lah­den puisto ei kestä rak­en­tamista

Koko puisto on lin­nus­tol­lis­es­ti arvokas kohde, ja siellä on myös ar­voni­ittyaluei­ta. Miksi toimiala tukee rak­en­tamista näin ar­vokkaal­la lu­on­toko­hteel­la, kun samalla luonnon mon­imuo­toisu­us köyhtyy?

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tuki Lapinlahden sairaalapuistossa rakentamiseen on hämmästyttävää. Ehdotettu rakennusalue sijoittuu tarkalleen Helsingin lu­on­toti­eto­jär­jestelmän hyvin arvokkaaksi (arvoluokka 1) luokitellun kasvillisuus- ja kasvistokohteen päälle.


Puistoon rakentaminen ei aiheuta vain elinympäristön tuhoutumista. Rakentaminen vaikuttaisi myös tuhottua elinympäristöä ympäröivään ekosysteemiin. Esimerkiksi varjovaikutukset, mikroilmastolliset muutokset, lisääntyneen käytön vaikutukset ympäröivään kasvillisuuteen sekä muutokset elinympäristön yhdistyneisyyteen tulisi ottaa huomioon.


Koko puisto on linnustollisesti arvokas kohde, ja siellä on myös arvoniittyalueita. Miksi toimiala tukee rakentamista näin arvokkaalla luontokohteella, kun samalla luonnon monimuotoisuus köyhtyy?


Jack Raisanen

ym­päristö­su­un­nit­teli­ja

Helsinki


Kirjoitus julkaistiin 27.4.2020 Helsingin Sanomissa.